Wypełniając obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, wynikające z art. 261.ust 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, (DZ.U z 2013r poz.1232) niniejszym przekazujemy Państwu informację na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w Terminalu Paliw w Łętowni

1.Nazwa i adres zakładu

Trios sp. z o.o.
z siedzibą w Groble 1Z, 37-430 Jeżowe
NIP 6842507843 Regon 180251254
KRS: 0000284826 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 50.000,00- zł

Terminal Paliw w Łętowni
Groble 1Z, 37-430 Jeżowe
tel. (15) 879-43-97
kom.: 734-186-559

2.Osoba udzielająca informacji:

Sebastian Kapcia – kierownik Terminala
tel. (15) 879-43-97

3.Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Terminal Paliw jest zaliczany do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej i zgodnie z art. 250 ust.1 Ustawy Prawo ochrony środowiska został zgłoszony w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Terminal posiada opracowany i aktualizowany Program Zapobiegania Awariom.

4.Charakter działalności prowadzonej na Terminalu Paliw w Łętowni

TRIOS Sp. z o.o. na terenie Terminala Paliw w Łętowni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na magazynowaniu benzyn silnikowych innych niż benzyny lotnicze, olejów napędowych, olejów opałowych oraz estrów stanowiących samoistne paliwa ciekłe.
Do magazynowania paliw ciekłych służy dwa zbiorniki naziemne oraz szesnaście zbiorników podziemnych.
Działalność spółki reguluje koncesja na magazynowanie paliw płynnych z dnia 31 lipca 2015r MPC/208/18389/W/DRG/2015/RWr udzielona na okres do 31 grudnia 2030r.

5.Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na Terminalu Paliw w Łętowni

Na Terminalu Paliw Łętowni magazynowane są następujące produkty ropopochodne:
Olej napędowy do silników diesla
Lekki olej opałowy
Benzyna Bezołowiowa 95
Benzyna Bezołowiowa 98

6.Informacje związane z charakterem zagrożenia poważną awarią z uwzględnieniem skutków dla ludzi i środowiska
Substancje znajdujące się na terenie Terminala Paliw w Łętowni stwarzają zagrożenia:
– pożarowe
– dla środowiska naturalnego

Ze względu na prowadzony profil działalności występujące zagrożenia można podzielić na następujące grupy:
– zagrożenia pożarowe,
– zagrożenia dla środowiska naturalnego,
– zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka

Na terenie zakładu substancje niebezpieczne stanowią substancje palne charakteryzujące się właściwościami szkodliwymi dla zdrowia a niektóre są klasyfikowane jako rakotwórcze. Produkty te są niebezpieczne dla środowiska, działają bardzo toksycznie na organizmy wodne i mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Obiekty technologiczne tj. wszystkie zbiorniki magazynowe, pompownie, front rozładunkowy i załadunkowy ulokowane zostały na szczelnych, skanalizowanych powierzchniach, z których wody opadowe odprowadzane są poprzez kanalizację na zestaw separatorów i osadników stanowiących oczyszczalnię ścieków. Awaryjnie uwolnione substancje niebezpieczne są w całości kierowane do zbiornika awaryjnego.
Uwolnione substancje niebezpieczne o charakterze palnym mogą po uwolnieniu rozprzestrzeniać się także w postaci chmur parowych. Jeżeli substancja jest cięższa od powietrza chmura parowa może utrzymywać się przy powierzchni terenu i wnikać we wszelkie zagłębienia i przestrzenie otwarte poniżej poziomu terenu (studzienki, kubatura budowlana, ) .
W przypadku substancji lżejszych od powietrza chmury parowe mogą rozprzestrzeniać się z wiatrem poza obszar bazy paliw.

7.Sposoby ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii

W wypadku wystąpienia poważnej awarii niezwłocznie informowany jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Komenda Powiatowa PSP w Nisku oraz Wójt Gminy Jeżowe.
Dodatkowym sposobem informowania ludności jest strona internetowa oraz komunikat w lokalnym radiu i telewizji.
Dodatkowo wszyscy pracownicy Terminala Paliw zostali przeszkoleni w zakresie postępowania w razie zaistnienia awarii przemysłowej (szczegóły postępowania zostały zawarte w następujących dokumentach:

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru,
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
Procedurze postępowania w przypadku zagrożenia awarią,
Karta bezpieczeństwa, Zasady poruszania się na terenie Terminala.

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo:
– zbiorniki naziemne z płaszczami zewnętrznymi zapobiegające rozlaniu paliwa w wypadku rozszczelnienie wewnętrznego płaszcza,
– zbiorniki podziemne dwuścienne, ścianka zewnętrzna chroni przed przedostaniem się produktów ropopochodnych do środowiska w przypadku rozszczelnienia wewnętrznej ścianki zbiornika,
– elektroniczne sondy pomiarowe, które w sposób stały mierzą stan cieczy w zbiornikach i alarmują o zbyt wysokim stanie paliwa w zbiornikach, a także o pojawieniu się wody lub substancji ropopochodnych w przestrzeni międzyściennej lub międzydennej,
– zawory przeciwprzepełnieniowe wyłączające pompy po przekroczeniu dopuszczalnego, bezpiecznego poziomu napełnienia zbiornika
– szczelne tace rozładunkowe i załadunkowe, które zapobiegają przedostawaniu się do gruntów i wód podziemnych rozchlapek z wagonów lub cystern drogowych,
– zawory suchoodcinające, które zapobiegają wyciekom podczas podłączania węży produktowych,
– zawory awaryjnego rozłączania, które zapobiegają wyciekom podczas urwania się węży produktowych,
– automatyczne rozłączanie pomp rozładunkowych i załadunkowych w przypadku braku uziemienia cystern,
– zawory oddechowe zabezpieczające zbiorniki przed nad i pod ciśnieniem,
– przerywacze płomienia zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia w wypadku pożaru wewnątrz zbiornika,
– instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym (tzw. Ex)
– system VRS hermetyzujący załadunek i rozładunek benzyn, niwelując tym samym wydalanie do środowiska szkodliwych oparów benzynowych.

8.Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Terminala Paliw w Łętowni w przypadku wystąpienia poważnej awarii

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie Terminala Paliw w Łętowni oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną, zamieszkującą tereny wokół Terminala Paliw a organami uprawnionymi do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą (jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz policją).
W przypadku intensywnego zadymienia zaleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosować się do niżej podanych wskazówek:
-zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi;
-unikać kontaktu z produktami rozkładu termicznego;
-nie utrudniać dojazdu ekipom/służbom ratowniczym do Terminala Paliw w Łętowni;
-nie wchodzić w obszar wysokiego zadymienia;
-zamknąć i uszczelnić okna oraz otwory, którymi dym mógłby wniknąć do mieszkań i pomieszczeń;
-zachować spokój i oddalić się od miejsca zadymienia w kierunku prostopadłym (o ile to możliwe) do kierunku wiatru;
-jeśli znajdziesz się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia – zamknij okna i wyłącz wentylację, jeśli widoczność na to pozwala opuść rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą;
-do czasu odwołania alarmu śledź na bieżąco komunikaty nadawane przez służby ratownicze oraz media;
-stosować się do poleceń prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze i porządkowe.

9.Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania w zakresie przygotowania zakładu do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowania na wypadek zagrożeń

Prowadzący zakład, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązany, jest m.in. do podjęcia odpowiednich przygotowań w zakładzie, w tym również w porozumieniu ze służbami ratowniczymi, które cyklicznie kontrolują takie zakłady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zaś w przypadku ich wystąpienia – opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutków.
W trosce o bezpieczeństwo, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego kierownictwo Terminala Paliw w Łętowni współpracuje ze służbami Państwowej Straży Pożarnej, Służbą Zdrowia (np. pogotowie ratunkowe), Policją i odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczenia jej skutków.
Dla Terminala Paliw w Łętowni opracowany został Wewnętrzny Plan Operacyjno- Ratowniczy (zgodnie z wymaganiami art. 260 ustawy POŚ).
Założenia planu oraz możliwości podjęcia działań ratowniczych i zabezpieczających są weryfikowane podczas ćwiczeń zgrywających współpracę służb przewidzianych do reagowania w przypadku wystąpienia awarii. Analiza oraz ćwiczenia związane z realizacją Wewnętrznego Planu Operacyjno- Ratowniczego odbywają się nie rzadziej, niż co 3 lata.

10.Odniesienie do zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Prowadzący Termial Paliw w Łętowni opracował i przekazał Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku informacje niezbędne do opracowania Zewnętrznego Planu Operacyjno- Ratowniczego zgodnie z wymaganiami art. 261 ustawy POŚ.

11.Szczegółowe informacje dotyczące miejsca uzyskania dodatkowych informacji związanych z Terminalem Paliw w Łętowni , z zastrzeżeniem wymogów dotyczących poufnych informacji ustalonych w przepisach krajowych

Dodatkowe informacje dotyczące Terminala Paliw Łętowni, w zakresie nieobjętym tajemnicą handlową i/lub tajemnicą przedsiębiorstwa można uzyskać kierując pisemny wniosek na adres: TRIOS Sp. z o.o., Terminal Paliw w Łętowni, 37-312 Łętownia, Informacje związane z: rejestrem substancji niebezpiecznych; zatwierdzonymi raportami o bezpieczeństwie lub ich zmianami; przyjętymi zewnętrznymi planami operacyjno-ratowniczymi oraz instrukcjami o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii – podawane są również przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (na mocy art. 267 POŚ).

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na każde pytanie